21. Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Kredyty bankowe 143 162
Pożyczki 1 057 5
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 28 34
Dłużne papiery wartościowe * 1 769 1 513
Długoterminowe kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem 2 997 1 714
Kredyty bankowe 1 782 1 186
Pożyczki 10 3
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 15 17
Dłużne papiery wartościowe - odsetki 6 9
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem 1 813 1 215
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem 31.1 4 810 2 929

* dotyczy wyemitowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. obligacji ( szczegóły w nocie 32.3.1).
Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota 2 108 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 kwota 1 123 mln zł) dotyczy kredytów i pożyczek KGHM Polska Miedź S.A.