22. Odroczony podatek dochodowy

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Nadwyżka zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, z tego: (1 275) (1 207)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu
451 565
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu
(1 726) (1 772)
Uznanie/(obciążenie)zysku netto 34 221 (42)
Zwiększenie/(zmniejszenie)/ innych całkowitych dochodów 17 105 (68)
Różnice kursowe z przeliczenia wartości odroczonego podatku dochodowego jednostek zagranicznych (192) 42
Nadwyżka (zobowiązań)/ aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad aktywami /zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, z tego: (1 141) (1 275)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 535 451
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu (1 676) (1 726)

Termin realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy
od zakończenia okresu sprawozdawczego
369 270
o okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 166 181
Razem 535 451
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowegoStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy
od zakończenia okresu sprawozdawczego
1 482 1 699
o okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 194 27
Razem 1 676 1 726