23. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych równa się ich wartości bilansowej.

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Nagrody jubileuszowe 379 328
Odprawy emerytalno - rentowe 293 250
Ekwiwalent węglowy 1 393 1 050
Inne świadczenia 81 66
Wartość bilansowa zobowiązania z tego : 2 146 1 694
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 2 011 1 563
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 135 131