24. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych oraz koszty likwidacji środków trwałych 1 566 964
Sprawy w toku i postępowaniu sądowym
oraz pozostałe rezerwy
84 68
Ogółem rezerwy 1 650 1 032
Z tego:
rezerwy długoterminowe 1 483 920
rezerwy krótkoterminowe 167 112