25. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Miedź, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa 18 165 20 823
Sól 42 109
Energia 85 68
Usługi 883 1 222
Maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne 11 37
Produkty elektro - mechaniczne 84 96
Towary - wyroby hutnicze 315 495
Pozostałe towary 166 454
Odpady i materiały 221 118
Pozostałe wyroby 520 688
Ogółem 20 492 24 110
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - Kraj 4 797 4 837
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - Zagranica 15 695 19 273
Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Średnie notowania miedzi elektrolitycznej na LME (USD/t) 6 862 7 322
Średni kurs (USD/PLN) NBP 3,15 3,16

Umowy o usługi budowlane

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Przychody z tytułu realizacji kontraktów ujęte za dany okres 383 664

Przychody z tytułu realizacji kontraktów budowlanych rozpoznane za dany okres ujęte zostały w nocie 25 Przychody ze sprzedaży w pozycji - usługi.

Dane dla kontraktów, które są w toku realizacji na dzień kończący okres sprawozdawczy

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Łączna kwota przychodów z tytułu realizacji kontraktów 1 482 1 214
Łączna kwota dotychczas poniesionych kosztów z tytułu realizacji kontraktów 1 260 1 033
Zyski z tytułu realizacji kontraktów 222 181