28. Pozostałe przychody operacyjne

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Przychody oraz zyski z tytułu instrumentów finansowych zaliczane do pozostałej działalności operacyjnej z tytułów: 31.3 747 612
Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 258 324
Odsetek 306 225
Przychodów z dywidend 36 35 37
Zysków z tytułu różnic kursowych 146 -
Zysków z tytułu zbycia - 24
Odwrócenia odpisu aktualizującego wartość pożyczek i należności 2 2
Zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - 5
Zysk ze zbycia wartości niematerialnych - 1
Odsetki od należności niefinansowych 5 2
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości pozostałych należności niefinansowych 2 2
Otrzymane dotacje państwowe i inne darowizny 9 46
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw 18 35
Ujawnione nadwyżki aktywów obrotowych 3 4
Kary i odszkodowania 10 16
Wynagrodzenie za zarządzanie Sierra Gorda S.C.M.* 50 49
Zmiana szacunku wyceny zobowiązań z tytułu opcji sprzedaży akcji pracowniczych - 23
Pozostałe przychody / zyski operacyjne 78 52
Ogółem 922 849

* KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. podpisały umowę o świadczenie usług, zgodnie z którą KGHM INTERNATIONAL LTD. wspiera proces zarządzania  Sierra Gorda S.C.M., szczególnie w zakresie wsparcia operacyjnego i technicznego w całym okresie życia kopalni w zamian za określone w umowie otrzymane roczne wynagrodzenie.