29. Pozostałe koszty operacyjne

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Koszty i straty z tytułu instrumentów finansowych, zaliczane do pozostałej działalności operacyjnej z tytułów: 31.3 437 921
Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 430 676
Odsetek 1 1
Strat z tytułu różnic kursowych - 58
Strat z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych - 1
Odpisów z tytułu utraty wartości należności 3 3
Odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
3 182
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 14 46
Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności 14 -
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 1 5
Odsetki od zaległych zobowiązań niefinansowych 1 -
Przekazane darowizny 20 17
Utworzone rezerwy na zobowiązania 44 27
Kary i odszkodowania 5 5
Niezawinione niedobory rzeczowych aktywów obrotowych i środków pieniężnych oraz szkody z tytułu zdarzeń losowych 3 4
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa 14 15
Zmiana szacunku wyceny zobowiązań z tytułu opcji sprzedaży akcji pracowniczych 10 -
Pozostałe koszty / straty operacyjne 36 29
Ogółem 599 1 069