3. Ważne oszacowania i założenia

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykorzystywane są szacunki, oparte na założeniach i osądach, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Założenia oraz szacunki dokonane na ich podstawie opierają się na historycznym doświadczeniu i analizie różnych czynników, które są uznawane za racjonalne, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezależnych ekspertów.

Szacunki i założenia, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane poniżej.

3.1 Ocena utraty wartości aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w kontekście kapitalizacji giełdowej


Zgodnie z MSR 36 jedną z przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę wartości składników aktywów jest ocena, czy wartość bilansowa aktywów netto Grupy Kapitałowej jest wyższa od kapitalizacji giełdowej Jednostki Dominującej. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości KGHM Polska Miedź S.A. rozpoznaje jako przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów Grupy przedłużający się lub znaczący spadek ich kapitalizacji giełdowej w stosunku do wartości bilansowej aktywów netto. Za znaczący Grupa uznaje spadek co najmniej 20%, za przedłużający – okres 12 miesięcy.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na bieżąco monitoruje kapitalizację giełdową względem wartości aktywów netto Grupy Kapitałowej w celu identyfikacji przesłanek do utraty wartości.

Biorąc pod uwagę liczbę 200 000 000 akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wycena giełdowa Jednostki Dominującej w okresie pierwszego półrocza 2014 r. oraz w miesiącu grudniu 2014 r. kształtowała się poniżej wartości bilansowej aktywów netto Grupy Kapitałowej. Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. obniżył się w ciągu roku o 7,75%, z poziomu 118,00 zł na akcję odnotowanego na koniec 2013 r. do 108,85 zł na akcję na koniec 2014 r. Dodatkowo w trakcie 2014 r. odnotowano wzrost kursu akcji powyżej poziomu 118,00 zł na akcję z końca roku 2013.

Mając na uwadze nieznaczący i krótkoterminowy spadek kapitalizacji giełdowej Jednostki Dominującej w roku 2014 r. w porównaniu do wartości bilansowej aktywów netto nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów.

3.2 Okres użytkowania środków trwałych


Zarządy spółek Grupy Kapitałowej dokonały corocznej weryfikacji wartości końcowych, metod amortyzacji oraz przewidywanych okresów użytkowania środków trwałych podlegających amortyzacji. Skutkiem weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych w Grupie Kapitałowej w roku 2014 w stosunku do stawek amortyzacyjnych przyjętych na 31 grudnia 2013 r. jest spadek kosztów amortyzacji w 2014 r. w kwocie 49 mln zł. spowodowany głównie wydłużeniem okresów eksploatacji maszyn i urządzeń o 1 - 1,7 lat.

Dla środków trwałych, które w ocenie zarządów spółek wykorzystywane są w równomiernym stopniu stosuje się metodę amortyzacji liniowej. Odpisy amortyzacyjne ustala się poprzez oszacowanie okresów użytkowania i równomierne rozłożenie wartości podlegającej umorzeniu. Ocenia się, czy okresy użytkowania aktywów przyjęte przez spółki Grupy Kapitałowej dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości. Wartość netto środków trwałych podlegających amortyzacji metodą liniową na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 10 199 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 8 929 mln zł).

Dla środków trwałych, których w ocenie zarządów spółek zużycie jest bezpośrednio związane z ilością wydobytej kopaliny ze złoża lub z ilością produktu końcowego, a wydobycie to lub produkcja nie są równomierne w całym okresie ich użytkowania stosuje się metodę amortyzacji naturalnej (metoda jednostek produkcji). Odpisy amortyzacyjne szacuje się w oparciu o oczekiwaną ilość ton rezerw mineralnych do wydobycia lub w oparciu o oczekiwaną ilość produktów. Wartość netto środków trwałych podlegających amortyzacji metodą jednostek produkcji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 3 552 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 3 015 mln zł) i były to głównie środki trwałe produkcyjne KGHM INTERNATIONAL LTD.

3.3 Koszty usuwania nadkładu


Grupa w okresie sprawozdawczym rozpoznała jako rzeczowe aktywa trwałe (nota 6 - aktywa górnicze i hutnicze) koszty udostępniania złoża poprzez usunięcie nadkładu w trakcie fazy produkcyjnej w kopalniach odkrywkowych należących do KGHM INTERNATIONAL LTD., ich wartość poniesiona w roku 2014 r stanowi 183 mln zł (w 2013 r. 282 mln zł). Profesjonalnego osądu dotyczącego określenia czy istnieje składnik złoża, do którego dostęp uległ poprawie oraz określenia poziomu kosztów usuwania nadkładu, który podlega ujmowaniu jako rzeczowe aktywa trwałe dokonuje grupa inżynierów i służb specjalistycznych w kopalniach odkrywkowych Grupy. W 2014 r. stwierdzono, że pełna wartość poniesionych nakładów wymaga kapitalizacji na aktywa górnicze i hutnicze. Aktywa te będą podlegać amortyzacji w okresie zgodnym z okresem użytkowania zidentyfikowanego obszaru złoża, do którego dostęp uległ poprawie na skutek prowadzenia tych prac. Saldo aktywów trwałych z tytułu kosztów usuwania nadkładu na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 598 mln zł, tj. 170 mln USD (na dzień 31 grudnia 2013 r. 340 mln zł, tj. 113 mln USD).

3.4 Test na utratę wartości kopalni Robinson

W ramach przeprowadzonych analiz w zakresie oceny istnienia przesłanek z MSR 36 Zarząd Jednostki Dominującej zidentyfikował przesłanki do przeprowadzenia testu na utratę wartości dla aktywów należących do kopalni Robinson z Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. (segment operacyjny „KGHM INTERNATIONAL LTD.”) w związku z pogorszeniem jakości złoża.

Wartość bilansową OWSP kopalnia Robinson oszacowano na poziomie 340,1 mln USD (1 193 mln zł wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP). Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny do wartości godziwej aktywów kopalni Robinson, którą pomniejszono o koszty doprowadzenia do zbycia wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywa, przyjęto poniższe założenia:

 • Okres życia kopalni - 8 lat – zgodnie z przewidywanym okresem wydobycia
 • Podlegająca sprzedaży produkcja metalu przez okres życia kopalni - 829 mln funtów miedzi (91% przychodów) oraz 207 tys. uncji złota (9% przychodów)
 • Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni - 38,9%
 • Nakłady inwestycyjne - 593 mln USD w okresie życia kopalni
 • Zastosowana stopa podatku dochodowego - 35%
 • Zastosowana stopa dyskonta - 8,0%
 • Ścieżki cenowe - ścieżki cenowe dla miedzi i molibdenu zostały opracowane na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych przyjętych w Jednostce Dominującej z uwzględnieniem porównania do mediany z dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono dla kopalni Robinson wartość godziwą pomniejszoną o 2% kosztów doprowadzenia do zbycia na poziomie 341 mln USD (1 196 mln zł wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP), która przekroczyła wartość księgową aktywów w kopalni Robinson, co nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej wartości aktywów kopalni Robinson pokazuje, że kluczowym założeniem przyjętym do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe. Założenie dotyczące ścieżek cenowych zostało przyjęte z uwzględnieniem profesjonalnej oceny Zarządu Jednostki Dominującej co do kształtowania się notowań miedzi w przyszłości, co zostało odzwierciedlone w kalkulacji wartości odzyskiwalnej. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy Zarząd stwierdził, że wartość odzyskiwalna aktywów kopalni Robinson byłaby niższa niż wartość bilansowa w sytuacji gdy przeciętna cena miedzi w roku 2015 spadłaby o około 0,25% lub przeciętna cena miedzi w latach 2016-2022 spadłaby o około 0,05%.

3.5 Wartość firmy


Zgodnie z MSR 36 na dzień kończący okres sprawozdawczy dokonywane są coroczne testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których została przypisana wartość firmy.
W bieżącym okresie przeprowadzono testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których przypisano wartość firmy w łącznej wartości 39 mln zł, z tego:

 • „Energetyka” sp. z o.o. - 26 mln zł
 • pozostałe - 13 ml zł


Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących środki pieniężne, dokonano oszacowania ich wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, na podstawie prognozy przepływów pieniężnych zawartych w zatwierdzonych planach finansowych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, wykorzystując podejście dochodowe, tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycena do wartości godziwej została zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

Kluczowe założenia przyjęte do wyceny najistotniejszego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne:

 • Okres prognozy przepływów pieniężnych - lata 2015-2020
 • Stopa wzrostu EBIT w okresie prognozy - 3,3%
 • Stopa wzrostu przepływów po okresie prognozy - 2%
 • Stopa dyskontowa (po opodatkowaniu) - 4,58% (realna)
 • Łączne nakłady inwestycyjne w okresie prognozy - 295 mln zł

Kluczowe założenia oparto o parametry branżowe oraz uwarunkowania rynkowe i wewnętrzne jednostek, w tym głównie w zakresie realizowanych inwestycji.
W wyniku przeprowadzonego testu ustalono wartość odzyskiwalną „Energetyka” sp. z o.o. (wartość EV) na poziomie 437 mln zł.


Dokonując porównania wartości odzyskiwalnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne z ich wartością bilansową, ustalono łączny odpis wartości firmy w wysokości 25 mln zł, z czego na poszczególne ośrodki przypada odpis:

 • „Energetyka” sp. z o.o. – 12 mln zł
 • pozostałe – 13 mln zł

3.6 Testy na utratę wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania

Na podstawie MSR 36 Grupa przeprowadziła coroczny test sprawdzający, czy nastąpiła utrata wartości składnika aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa kwalifikowała do tej grupy wartości niematerialnych posiadane prawa do wody na terenie Chile o wartości bilansowej 217 mln zł (62 mln USD wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP). O przyjęciu nieokreślonego okresu użytkowania zadecydował specyficzny charakter tego składnika aktywów tj. niewyczerpalność źródła. W ramach przeprowadzonego testu na utratę wartości tego składnika aktywów dokonano szacunku jego wartości odzyskiwalnej poprzez ustalenie wartości godziwej. W tym celu skorzystano z szacunku wydajności źródła przeprowadzonego przez niezależnego rzeczoznawcę, która została określona na poziomie 150 tys. USD za jeden litr wody uzyskiwany ze źródła w ciągu 1 sekundy (526,1 tys. zł, wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP). Z uwagi na to, że łączna moc źródła (dozwolone maksymalne wydobycie) wynosi 431 litry wody uzyskiwane ze źródła w ciągu 1 sekundy wartość odzyskiwalna została określona na poziomie 227 mln zł (65 mln USD wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP). W wyniku porównania wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową nie stwierdzono utraty wartości. Wycena zaklasyfikowana została do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej zgodnie z MSSF 13.

3.7 Test na utratę wartości składników aktywów niematerialnych nieoddanych do użytkowania


Na podstawie MSR 36 Grupa dokonała corocznej oceny wartości odzyskiwalnej składników aktywów niematerialnych nieoddanych do użytkowania, których wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiła 86 mln zł (na 31 grudnia 2013 r. 69 mln zł). Przeprowadzone testy na dzień kończący okres sprawozdawczy oraz okres porównywalny nie wykazały utraty wartości tych aktywów.

3.8 Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych


Biorąc pod uwagę obecny etap zaawansowania realizacji projektów zakwalifikowanych do aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz dotychczasowe pozytywne rezultaty przeprowadzonych prac Zarządy spółek Grupy Kapitałowej nie zidentyfikowały przesłanek wskazujących, że wartość bilansowa aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych może przewyższać ich wartość odzyskiwalną.

3.9 Wspólne przedsięwzięcia (wspólnie kontrolowane podmioty)


W okresie bieżącym największą pozycją, którą Grupa Kapitałowa zakwalifikowała jako wspólne przedsięwzięcia zgodnie z MSSF 11 jest porozumienie „Sierra Gorda JV”, w którym udział kapitałowy KGHM INTERNATIONAL LTD. stanowi 55%, zawarte w celu rozwoju wydobycia miedzi i molibdenu na obszarze Sierra Gorda (Chile).

Kwalifikacji Sierra Gorda S.C.M. do kategorii wspólnych przedsięwzięć, mimo 55% udziału Grupy Kapitałowej, dokonano na podstawie analizy warunków porozumień między stronami oraz ustaleń umownych, które wskazały na sprawowanie współkontroli.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym udziały we współkontrolowanych podmiotach wyceniono stosując metodę praw własności. Zgodnie z tą metodą udziały we współkontrolowanych podmiotach wyceniono na moment początkowego ujęcia w cenie nabycia, a następnie na kolejne dni kończące okres sprawozdawczy skorygowano odpowiednio o następujące po dniu ich nabycia zmiany wartości przypadającego na danego wspólnika udziału w aktywach współkontrolowanego podmiotu.

3.10 Moment rozpoczęcia amortyzacji aktywów Sierra Gorda z alokacji ceny nabycia


Z tytułu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. w ramach rozliczenia ceny nabycia oszacowana została metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość godziwa projektu Sierra Gorda. Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 1 236 mln USD. Nadwyżka wartości godziwej nad wartością bilansową inwestycji Sierra Gorda, rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na poziomie 651 mln USD (2 283 mln zł wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP) dotyczy przede wszystkim wyceny aktywów Sierra Gorda (złóż projektu inwestycyjnego). Aktywa Sierra Gorda (z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej na dzień nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD.) będą amortyzowane od momentu osiągnięcia poziomu produkcji komercyjnej. Z uwagi na fakt, że spółka Sierra Gorda S.C.M. w 2014 r. nie osiągnęła poziomu produkcji komercyjnej, co oznacza doprowadzenie aktywów projektu do stanu umożliwiającego prowadzenie działalności operacyjnej, mierzonego osiągnięciem:

 • zdolności produkcyjnej w zakresie przerobu miedzi na poziomie 65% przez okres co najmniej kolejnych 60 dni oraz
 • zawartości molibdenu w koncentracie molibdenu na poziomie nie niższym niż 40% przez okres co najmniej 30 kolejnych dni

rozliczanie nadwyżki wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przewiduje się począwszy od 2015 r.

3.11 Test na utratę wartości projektu Sierra Gorda

Z uwagi na ustawowe zmiany w systemie podatkowym w Chile w roku 2014, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testu na utratę wartości projektu Sierra Gorda S.C.M. wycenianego metodą praw własności, który stanowi odrębny segment operacyjny „Projekt Sierra Gorda”.

Wartość bilansowa Sierra Gorda na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 1 236 mln USD (4 333 mln zł wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP). Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej testowanego składnika aktywów pomniejszonej o koszty doprowadzenia do jego zbycia wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla wartości bieżącej netto testowanego składnika aktywów.
Kalkulacja wartości odzyskiwalnej oparta jest na prognozowanych wynikach zakładających:

 • realizację drugiej Fazy inwestycji obejmującą rozbudowę obecnej infrastruktury kopalni zakładającej zwiększenie mocy przerobowych zakładu górniczego
 • wydłużenie okresu życia kopalni poprzez zagospodarowanie zmineralizowanych obszarów Pampa Lina oraz Salvadora przylegających do kopalni Sierra Gorda w oparciu o infrastrukturę drugiej fazy inwestycji
 • realizację projektu rudy tlenkowej (Oxide), który zakłada produkcję 342 tys. ton miedzi w latach2017-2032
 • ścieżkę cenową dla miedzi i molibdenu powstałą na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych przyjętych w Jednostce Dominującej z uwzględnieniem mediany z dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych,
 • wybór modelu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działalności gospodarczej w Chile w wersji zakładającej docelową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych 27% obowiązującą od 2018 r., płaconą od dochodu podatkowego wypracowanego przez spółkę w danym roku oraz dodatkowy podatek dla spółki z kapitałem zagranicznym w wysokości różnicy między 35% a zapłaconym podatkiem 27% (efektywnie 8% dochodu podatkowego, co stanowi 11% dochodu podatkowego pomniejszonego o podatek dochodowy zapłacony przez spółkę), płacony w momencie wypłaty zysku. W celu skorzystania z tego wariantu opodatkowania spełniony musi być warunek rezydencji podatkowej zagranicznego udziałowca w kraju, z którym Chile posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. KGHM Polska Miedź S.A. jest w trakcie procesu tworzenia struktury organizacyjnej umożliwiającej wybór tego wariantu a realizacja tych zmian nie jest warunkowana żadnymi ograniczeniami zewnętrznymi


Kluczowe założenia przyjęte do wyceny:

Okres życia kopalni/okres prognozy 42 lata (do 2056 roku)
Podlegająca sprzedaży produkcja metalu 26,0 mld funtów miedzi (86% przychodów),
813 mln funtów molibdenu (10% przychodów),
2,4 mln uncji złota (3% przychodów),
77,4 mln uncji srebra (1% przychodów)
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni 44,60%
Nakłady inwestycyjne 5 803 mln USD do poniesienia w latach 2015-2056, (z tego 3 054 mln USD do 2018 r., 2 749 mln USD w okresie 2019-2056)
Zastosowana stopa podatku dochodowego dla lat 2015–2017 - 22,5%- 25,5%,
od roku 2018 - 27%
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu
- dla obecnej kopalni - Catabella 8%
- dla obszarów zmineralizowanych Pampa Lina i Salvadora 9%


W wyniku przeprowadzonego testu ustalono wartość godziwą Sierra Gorda pomniejszoną o 2% kosztów doprowadzenia do zbycia, na poziomie 1 275 mln USD (4 472 mln zł wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP). Wartość ta przekroczyła wartość księgową inwestycji w projekcie Sierra Gorda co nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej inwestycji w Sierra Gorda wskazuje, że kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe oraz stopa dyskontowa. Założenia dot. ścieżek cenowych, jak i stopy dyskonta zostały przyjęte z uwzględnieniem profesjonalnej oceny Zarządu Jednostki Dominującej co do kształtowania się tych wielkości w przyszłości, co zostało odzwierciedlone w kalkulacji wartości odzyskiwalnej. Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości inwestycji Sierra Gorda w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna byłaby niższa niż wartość bilansowa w sytuacji gdy przeciętne roczne notowania cen miedzi w latach 2015 - 2024 spadłyby o około 1,0% w odniesieniu do przyjętych założeń lub stopa dyskonta wzrosłaby o około 1,25% w odniesieniu do przyjętych założeń.

3.12 Utrata wartości projektu „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o.


W roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o. Przyczyną zawieszenia była bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu, skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu.
Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o., w tym zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu oraz do ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu.

Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami stron porozumienia powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 r.
Zmiany na rynku energii i otoczenia regulacyjnego w 2014 r. nie dały podstawy do wznowienia realizacji projektu – budowa bloku gazowo-parowego. Wobec istniejących przesłanek przeprowadzono test na utratę wartości udziałów spółki „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono wartość odzyskiwalną na poziomie 18 mln zł, która była niższa od wartości księgowej inwestycji (32 mln zł), co dało podstawę do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości
w wysokości 14 mln zł.

3.13 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży


Zgodnie z polityką rachunkowości Grupa dokonała wyceny wartości akcji zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Analizy wartości rynkowej akcji w stosunku do ceny nabycia dokonuje się na dzień kończący każdy kwartał. Najistotniejszą pozycję aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży stanowią akcje spółki Tauron Polska Energia S.A., notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość godziwa akcji Tauron Polska Energia S.A. na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła poziom wyższy od ich wartości bilansowej, w wyniku czego rozpoznano częściowe odwrócenie dokonanego w latach poprzednich odpisu w kwocie 124 mln zł, które odniesiono na zwiększenie innych całkowitych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość bilansowa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży stanowiła 988 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 868 mln zł).

3.14 Należności z tytułu udzielonych pożyczek


Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. udzieliła długoterminowej pożyczki Sierra Gorda na finansowanie projektów górniczych w Chile. Wartość udzielonej pożyczki (łącznie z naliczonymi odsetkami od tych pożyczek) stanowi na dzień 31 grudnia 2014 r. 1 777 mln USD. Termin spłaty pożyczki ustalono na 2024 r. Zgodnie z przygotowanymi projekcjami finansowymi spółki Sierra Gorda S.C.M. wydatki z tytułu spłaty pożyczki zostały uwzględnione w planach na te lata, na które przypada termin spłaty pożyczki. Z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości, pożyczka ta nie stanowi inwestycji netto w rozumieniu MSR 21.15 i ocena jej odzyskiwalności została przeprowadzona niezależnie od analizy odzyskiwalności wartości inwestycji w Sierra Gorda. W oparciu o przyjęte projekcje finansowe nie stwierdzono występowania zagrożenia odzyskiwalności wartości udzielonej pożyczki.

3.15 Wycena zapasów


W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ilość zapasów Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. powstających w procesie ługowania, jest określana w oparciu o szacowany odzysk metalu z rudy. Natura procesu wypłukiwania miedzi z rudy ogranicza precyzyjne monitorowanie poziomu zapasów powstających w wyniku tego procesu. W kolejnych okresach sprawozdawczych, dokonuje się korekty szacowanego w danym okresie sprawozdawczym odzysku miedzi z ługowanej rudy do poziomu produkcji osiągniętej w kolejnym okresie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość zapasów ustalona prowizorycznie wyniosła 309 mln zł (na 31 grudnia 2013 r. 276 mln zł). W roku 2014 korekta wartości zapasów powstających w procesie ługowania wycenianych prowizorycznie w poprzednich okresach sprawozdawczych wyniosła 88 mln zł (w 2013 nie dokonano korekty zapasów).

3.16 Wycena zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych


Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych tj. odpraw emerytalnych lub rentowych, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych oraz ekwiwalentu za węgiel wypłacanego po okresie zatrudnienia równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, które są wykorzystywane jako założenia w metodzie aktuarialnej. Wszelkie zmiany założeń mają wpływ na wartość bilansową zobowiązania.

Jednym z podstawowych założeń dla ustalenia wysokości zobowiązania jest stopa procentowa. Na dzień kończący okres sprawozdawczy w oparciu o opinię niezależnego aktuariusza przyjmuje się odpowiednią stopę dyskonta dla podmiotów Grupy Kapitałowej, przy użyciu której ustala się wartość bieżącą szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych z tytułu tych świadczeń. Przy ustalaniu stopy dyskontowej dla okresu sprawozdawczego aktuariusz ekstrapoluje wzdłuż krzywej rentowności bieżące stopy procentowe obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, aby uzyskać stopę dyskontową umożliwiającą dyskontowanie płatności o terminie realizacji dłuższym niż termin wykupu obligacji.

Pozostałe założenia makroekonomiczne wykorzystywane dla wyceny zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych, jak stopa inflacji czy najniższe wynagrodzenie, oparte są w części na obecnie panujących warunkach rynkowych. Założenia przyjęte do wyceny na 31 grudnia 2014 r. zostały ujawnione w nocie 23.

Wrażliwość zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych na zmiany założeń została ustalona dla salda zobowiązań Jednostki Dominującej. W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej, z uwagi na nieistotne salda zobowiązań z tego tytułu, wpływ zmian podstawowych parametrów przyjętych do kalkulacji rezerw na wysokość salda zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym byłby nieistotny.

Wpływ zmian wskaźników na saldo zobowiązań (Jednostki Dominującej)

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
wzrost stopy dyskonta o 1% (260) (168)
obniżenie stopy dyskonta o 1% 348 215
wzrost o 1% wskaźnika wzrostu cen węgla i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 335 214
obniżenie o 1% wskaźnika wzrostu cen węgla i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (261) (172)

Zmiana głównych założeń aktuarialnych (stopy dyskonta, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i wskaźnika wzrostu cen węgla) na dzień 31 grudnia 2014 r. w stosunku do założeń przyjętych na 31 grudnia 2013 r. spowodowała wzrost zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych o kwotę 452 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość bilansowa zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych stanowi 2 146 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 1 694 mln zł).

3.17 Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych


Wartość rezerwy stanowią zdyskontowane do wartości bieżącej oszacowane koszty przyszłej likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych. Na aktualizację rezerwy na dzień kończący okres sprawozdawczy mają wpływ poniższe wskaźniki:
1) W Jednostce Dominującej:

a) wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS
b) prognozowana stopa dyskontowa skalkulowana w oparciu o rentowność obligacji skarbowych w terminach zapadalności najbardziej zbliżonych do terminów planowanych wypływów finansowych


2) W Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.:


a) stopa zwrotu z inwestycji w dziesięcio, dwudziestoletnie bony skarbowe Federalnej Rezerwy Stanów Zjednoczonych Ameryki
b) stopa zwrotu z inwestycji w pięcioletnie obligacje rządowe emitowane przez rządy Kanady i Chile


Rentowność obligacji skarbowych oraz stopa inflacji ustalane są oddzielnie dla okresów przyszłych, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego roku oraz łącznie dla okresów począwszy od czwartego roku.

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w celu oszacowania rezerw na koszty likwidacji kopalń i obiektów technologicznych położonych w poszczególnych krajach przyjęto następujące stopy dyskonta:

2014 r.2013 r.
- w Polsce 2,75% 4,50%
- w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1,8% - 2,5% 1,8% - 3,4%
- w Kanadzie 2,3% - 2,9% 2,6% - 2,8%
- w Chile 1,90% 2,30%

Wpływ zmian stopy dyskonta na saldo rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
wzrost stopy dyskonta o 1% (372) (205)
obniżenie stopy dyskonta o 1% 339 278

W roku sprawozdawczym 2014 w Jednostce Dominującej ilość okresów dyskontowych pozostała taka sama jak ustalona w roku 2013. Program i harmonogram likwidacji obiektów technologicznych KGHM Polska Miedź SA oraz szacunek kosztów likwidacji zakładów górniczych i innych obiektów technologicznych opracowywany jest począwszy od roku 2001 we współpracy z podmiotem zależnym KGHM Cuprum Sp. z o.o. – CBR. Ostatniej aktualizacji szacunku kosztów likwidacji obiektów technologicznych dokonano w 2013 r. Aktualizacja programu i harmonogramu likwidacji obiektów technologicznych opracowana została przy założeniu czasokresu działalności wydobywczej kopalń KGHM Polska Miedź S.A. w aktualnych obszarach koncesyjnych do roku 2063.

Szacunek kosztów likwidacji kopalń i obiektów technologicznych w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. dokonywany jest w oparciu o metodologię współtworzoną przez Departament Ochrony Środowiska w Nevadzie (Nevada Department of Environmental Protection, NDEP) oraz Biuro Zarządzania Gruntami Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Bureau of Land Management, BLM). Ostatniej aktualizacji modelu i wskaźnika standardowego kosztu likwidacji (Standard Reclamation Cost Estimator, SRCE) dokonano w 2014 r. Do kalkulacji kosztów likwidacji kopalń i obiektów technologicznych w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. przyjęto również, że produkcja górnicza w Kopalni Robinson zakończy się w 2022 r., a w Kopalni Carlota w 2017 r.

3.18 Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego


Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywów lub zobowiązań, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązują prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego w danym kraju.

Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. Spółki Grupy Kapitałowej ujęły w księgach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągną zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Spółki Grupy Kapitałowej, które historycznie generowały straty i których projekcje finansowe nie przewidują osiągnięcia zysku do opodatkowania umożliwiającego potrącenie ujemnych różnic przejściowych, nie rozpoznają w swoich księgach aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w wyniku reformy systemu podatkowego w Chile Grupa dokonała aktualizacji salda zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzonego w odniesieniu do przyszłych dywidend wypłacanych przez jednostkę zagraniczną na różnicy pomiędzy wartością księgową aktywów netto projektu Sierra Gorda a ich wartością godziwą na datę nabycia przez KGHM Polska Miedź S.A.

Na moment początkowego ujęcia projektu Sierra Gorda jego wynik podlegał opodatkowaniu podstawową stawką podatku pierwszego stopnia w Chile (FIT) wynoszącą 17%. Dodatkowo system podatkowy przewidywał opodatkowanie dywidend wypłacanych do właścicieli spoza Chile podatkiem drugiego stopnia (FUT). Stawka podatku FUT wynosiła 35%, przy czym zapłacony podatek mógł być w całości odliczony od podatku FUT tj. łączna stopa podatkowa wynosiła 35% (efektywnie 18% dochodu podatkowego, co stanowi 21,7% dochodu podatkowego pomniejszonego o podatek dochodowy zapłacony przez spółkę), w wyniku czego rozpoznano na dzień nabycia Sierra Gorda zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego w kwocie 222 mln USD (778 mln zł wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2014 r. ogłaszanego przez NBP).

Uchwalone w 2014 roku zmiany systemu podatkowego w Chile obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z tymi regulacjami spółka Sierra Gorda S.C.M. była zobowiązana do wyboru nowo obowiązującego modelu podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka wybrała model opodatkowania w wersji zakładającej docelową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych 27% obowiązującą od 2018 r., płaconą od dochodu podatkowego wypracowanego przez spółkę w danym roku oraz dodatkowy podatek dla spółki z kapitałem zagranicznym w wysokości różnicy między 35% a zapłaconym podatkiem 27% (efektywnie 8% dochodu podatkowego, co stanowi 11% dochodu podatkowego pomniejszonego o podatek dochodowy zapłacony przez spółkę), płacony w momencie wypłaty zysku. W celu skorzystania z tego wariantu opodatkowania spełniony musi być warunek rezydencji podatkowej zagranicznego udziałowca w kraju, z którym Chile posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. KGHM Polska Miedź S.A. jest w trakcie procesu tworzenia struktury organizacyjnej umożliwiającej wybór tego wariantu a realizacja tych zmian nie jest warunkowana żadnymi ograniczeniami zewnętrznymi.


Mając na uwadze powyższe Grupa dokonała aktualizacji szacunku odroczonego podatku dochodowego, której skutki spowodowały:

 • zmniejszenie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnicy przejściowej od zysków do wypłacenia z inwestycji Sierra Gorda w kwocie 91 mln USD (290 mln zł wg średniej arytmetycznej bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca 2014 r.) w korespondencji z rachunkiem zysków i strat w pozycji „Podatek dochodowy”
 • zmniejszenie wartości inwestycji Sierra Gorda w kwocie 79 mln USD (251 mln zł wg średniej arytmetycznej bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca 2014 r.) z tytułu szacunku podatku od dywidend ujętych w wycenie inwestycji Sierra Gorda w korespondencji z rachunkiem zysków lub strat w pozycji „Udział w zyskach/stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności”