34. Podatek dochodowy

Podatek dochodowyNotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Podatek bieżący    878 1 161
Podatek odroczony   22 ( 221)  42
Korekty podatku za poprzednie okresy   ( 10) ( 1)
Ogółem    647 1 202

Identyfikacja różnic między podatkiem dochodowym od zysku przed opodatkowaniem Grupy a podatkiem dochodowym jaki uzyskanoby stosując stawkę wynikającą z miejsca rozliczania podatku przez Jednostkę Dominującą:

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 3 098 4 240
Podatek wyliczony wg stawki Jednostki Dominującej (2014: 19%,
2013: 19%)
589 806
Skutek stosowania innych stawek podatkowych za granicą: (51) 1
Kanada (2014: 26%, 2013: 25,75%) 15 (5)
USA (2014: 35%, 2013: 35%) (26) 36
Chile (2014: 21%, 2013: 20%) 3 (3)
Barbados (2014: 0,25-2,5%, 2013: 0,5-2,5%) (58) -
Pozostałe kraje 15 (27)
Podatkowe skutki przychodów księgowych, które nie podlegają opodatkowaniu (36) (95)
Podatkowe skutki kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów* 407 424
Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (52) (9)
Straty podatkowe, z których tytułu nie rozpoznano aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 43
Ujemne różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów
z tytułu podatku dochodowego
85 33
Korekty podatku za poprzednie okresy (10) (1)
Aktualizacja zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w efekcie zmiany ordynacji podatkowej w Chile (290) -
Obciążenie zysku netto z tytułu podatku dochodowego średnia stawka mająca zastosowanie wyniosła 20,9%
(2013: 28,3%)
647 1 202

*podatkowe skutki kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w roku 2014 i 2013 dotyczyły głównie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Szczegóły w nocie 35.1.