38. Aktywa, zobowiÄ…zania nieujÄ…te w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Aktywa warunkowe 474 529
sporne sprawy budżetowe 2 22
otrzymane gwarancje 223 248
należności wekslowe 109 126
podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 87 87
prace wdrożeniowe, projekty wynalazcze 47 44
pozostałe tytuły 6 2
Zobowiązania warunkowe 1 720 892
zlecenia udzielenia gwarancji i poręczeń, w tym: 1 429 620
akredytywa udzielona jako zabezpieczenie należytego
wykonania długoterminowego kontraktu na dostawę energii
elektrycznej dla JV Sierra Gorda S.C.M.
482 414
gwarancje ustanowione jako dodatkowe zabezpieczenie
należytego wykonania umów leasingu zawartych przez JV Sierra
Gorda S.C.M.
341 -
gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie przyszłych
zobowiązań środowiskowych Jednostki Dominującej związanych
z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu
eksploatacji obiektu „Żelazny Most”
320 -
akredytywa zabezpieczająca należyte wykonanie przez KGHM
INTERNATIONAL LTD. przyszłych zobowiązań środowiskowych
związanych z rekultywacją terenu po zakończeniu eksploatacji
kopalni Robinson
272 184
zobowiązania wekslowe 2 15
sprawy sporne i w postępowaniu sądowym 43 74
zobowiązania z tytułu umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich 154 123
podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 70 42
pozostałe tytuły 22 18
Zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 244 308
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego
w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych
120 187
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 124 121