39. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie regulacje podatkowe dotyczące opodatkowania w Polsce dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych (dalej - przepisy o CFC - ang. Controlled Foreign Corporations), których bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami są polscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.851 z późn. zm.; dalej: Ustawa o CIT)).

Przepisy o CFC mają zastosowanie do spółek zagranicznych z siedzibą lub zarządem na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, albo kraju, z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej lub Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej o wymianie informacji. Przepisy o CFC mają także zastosowanie do podmiotów z UE / EOG (lub innych krajów, z którymi Polska zawarła umowy), jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) polski rezydent posiada pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale, 25% praw do głosowania lub 25% dochodów zagranicznej spółki przez co najmniej 30 kolejnych dni
b) zagraniczna spółka posiada głównie (tj. co najmniej w 50%) bierne źródła dochodów (np. dywidenda uzyskana w inny sposób niż na podstawie dyrektywy UE o spółkach dominujących, odsetki, opłaty licencyjne, dochody kapitałowe)
c) dochody zagranicznej spółki podlegają opodatkowaniu według stawek nominalnych niższych niż 14,25% (czyli 75% stawki podatku dochodowego obowiązującego w Polsce) lub dany dochód nie podlega opodatkowaniu lub korzysta ze zwolnienia chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r

Podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej w części odpowiadającej posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwoty (i) dywidendy otrzymanej przez polską spółkę podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej i (ii) kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Kwoty nieodliczone w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Zgodnie z przepisami o CFC, dochodem, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami polskiej Ustawy o CIT, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej.

Dochody uzyskane przez zagraniczne spółki kontrolowane podlegają w Polsce podatkowi od osób prawnych w wysokości 19%. Co do zasady, podatek należny w Polsce może zostać pomniejszony o kwotę podatku zapłaconego za granicą przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, pod warunkiem, że istnieje umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, na podstawie której polskie organy podatkowe mogą uzyskać informację podatkową od organu podatkowego państwa rezydencji podatkowej zagranicznej spółki.

Przepisy o CFC wprowadzają dodatkowe obowiązki administracyjne i raportowe, tj.:

a) prowadzenie rejestru spółek zagranicznych
b) prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznych spółkach kontrolowanych
c) obowiązek składania odrębnego zeznania o wysokości dochodu każdej zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym - do końca dziewiątego miesiąca następującego po nim roku podatkowego - oraz zapłaty w tym terminie należnego podatku

W Grupie KGHM Polska Miedź S.A. wdrażane są odpowiednie procedury w zakresie realizacji obowiązków dotyczących CFC (gromadzenie niezbędnych danych, prowadzenie rejestru, ewidencji, kalkulacja podatku, składanie zeznań podatkowych CFC w Polsce).

Wydłużenie terminu ważności gwarancji wobec Województwa Dolnośląskiego.

W dniu 12 stycznia 2015 r., na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., współpracujący z Jednostką Dominującą bank przedłużył termin ważności gwarancji na kwotę 320 mln zł o kolejne 2 miesiące. Nowy termin obowiązywania gwarancji upływa z dniem 31 marca 2015 r. Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Jednostki Dominującej wobec Województwa Dolnośląskiego.

Gwarancja wystawiona jest w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez posiadacza odpadów, prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, obowiązków dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu.

Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny

W dniu 20 stycznia 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. uruchomił transzę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego. Zobowiązanie w wysokości 200 mln USD (tj. 747 mln zł według kursu NBP z dnia ciągnienia) zostało zaciągnięte na okres 3 miesięcy z zamiarem przedłużenia na kolejne okresy. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę LIBOR, powiększoną o marżę banku. Pozyskane środki zostały przeznaczone na refinansowanie zadłużenia KGHM INTERNATIONAL LTD. Konsolidacja finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej jest podstawowym założeniem nowej strategii finansowania. Strategia ta pozwoli na osiągnięcie istotnych oszczędności w zakresie kosztów obsługi zadłużenia Grupy Kapitałowej oraz jest zgodna z najlepszymi praktykami rynkowymi dla finansowania dużych międzynarodowych grup kapitałowych.

W dniu 28 stycznia 2015 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. dokonał spłaty 200 mln USD swojego zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków i z tym dniem umowa uległa rozwiązaniu.

Strategia na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040 r.

W dniu 26 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. Przyjęcie Strategii związane jest z wcześniejszym zrealizowaniem kluczowych postanowień dotychczasowej Strategii KGHM Polska Miedź S.A., zatwierdzonej w dniu 23 lutego 2009 r.

Polityka Dywidend

W dniu 26 stycznia 2015 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Dywidend. Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Jednostkę Dominującą środków.

Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. zakłada, iż Zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej zysku netto z poprzedniego roku obrotowego, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej. W szczególności Zarząd w swojej rekomendacji będzie brać pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe KGHM Polska Miedź S.A. na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Wezwanie do zapisów na sprzedaż akcji BIPROMET S.A.

W dniu 29 stycznia 2015 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ogłosił (jako Wzywający) Wezwanie do zapisów na sprzedaż 2 107 932 akcji zwykłych na okaziciela spółki BIPROMET S.A. stanowiących 34% wszystkich akcji tego podmiotu. KGHM Polska Miedź S.A. obecnie posiada 66% akcji BIPROMET S.A. i w wyniku wezwania zamierza osiągnąć 100% o ogólnej liczby akcji spółki. Rozpoczęcie zapisów nastąpiło 19 lutego 2015 r., a zakończenie zapisów zostało wyznaczone na 20 marca 2015 r.

Ogłoszenie Planu reorganizacji POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. – spółka zależna w Grupie KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 25 lutego 2015 r. Zarząd POL-MIEDŹ TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosił, że został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o (Spółka dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wydzielenie części majątku POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. stanowiącego zorganizowane części przedsiębiorstwa na rzecz następujących spółek przejmujących:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (Spółka przejmująca 1)
  2. KGHM ZANAM Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (Spółka przejmująca 2)
  3. "Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Spółka przejmująca 3)
  4. Spółki Nowo Zawiązanej, która będzie działać pod firmą PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach (Spółka przejmująca 4)

Podział nastąpi przez wydzielenie majątku spółki dzielonej i przeniesienie do istniejącej spółki lub do spółki nowo zawiązanej. Szczegóły Planu Podziału zostały udostępnione do publicznej wiadomości na www.pmtrans.pl.

Wydłużenie terminu spłaty kredytu obrotowego

W 2015 r. Jednostka Dominująca wydłużyła okres wykorzystania kredytu obrotowego w wysokości 162 mln USD (w ramach Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Bankiem PEKAO S.A.) od 6 stycznia do 3 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Umowa określa okres dostępności kredytu obrotowego do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Rekomendacja wypłaty dywidendy

W dniu 16 marca 2015 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 800 mln zł (tj. 4 zł/akcję).

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.