5. Informacje dotyczące segmentów działalności

Zasadniczy wpływ na strukturę aktywów i generowanie przychodów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. (grupa kapitałowa niższego szczebla). Działalność KGHM Polska Miedź S.A. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym w Polsce, natomiast działalność Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym zlokalizowanym w krajach Ameryki Północnej i Południowej. Profil działalności większości pozostałych spółek zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. odbiega od głównego profilu działalności Jednostki Dominującej.

W ramach przyjętego modelu zarządzania strukturą Grupy Kapitałowej oraz mając na uwadze regulacje MSSF 8, a także przydatność informacji użytkownikom sprawozdania finansowego wyodrębnia się pięć głównych segmentów operacyjnych, które podlegają szczegółowej ocenie przez organy zarządcze. Wyodrębnione segmenty operacyjne stanowią jednocześnie segmenty sprawozdawcze:

  • KGHM Polska Miedź S.A. – w skład segmentu wchodzi KGHM Polska Miedź S.A.
  • KGHM INTERNATIONAL LTD. – w skład segmentu wchodzą spółki Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.
  • projekt Sierra Gorda – w skład segmentu wchodzi wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M.
  • rozwój bazy zasobowej – w skład segmentu wchodzą spółki zajmujące się poszukiwaniem oraz oceną zasobów mineralnych, które docelowo prowadzić będą działalność wydobywczą
  • wsparcie głównego ciągu technologicznego – w skład segmentu wchodzą spółki związane bezpośrednio z ciągiem technologicznym Jednostki Dominującej*
  • pozostałe segmenty, w których ujęto spółki Grupy Kapitałowej niepowiązane z przemysłem wydobywczym

*w okresie sprawozdawczym oraz okresach porównywalnych spółkę KGHM Metraco S.A. zakwalifikowano do segmentu „wsparcie głównego ciągu technologicznego” ze względu na jej istotny udział w zabezpieczaniu dostaw złomów miedzi do KGHM Polska Miedź S.A.

Spółki Fermat 1 S. á r. l., Fermat 2 S. á r. l., Fermat 3 S. á r. l. oraz 0929260 B.C.U.L.C zostały utworzone w ramach struktury holdingowej utworzonej w celu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. Przedmiotem działalności tych spółek jest zakładanie, rozwój, zarządzanie oraz sprawowania kontroli nad innymi spółkami w ramach tej struktury. Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągane przez poszczególne segmenty. W związku z tym faktem nie zostały zakwalifikowane do żadnego z prezentowanych segmentów i ich dane zostały ujęte w kolumnie „Korekty konsolidacyjne i korekty doprowadzające wartości segmentów do wartości skonsolidowanych.

Segmentację Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. prezentuje poniższy schemat.

Miarą wyników segmentów jest: Zysk/(strata) netto oraz zysk/strata z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDAlexicon.png).

Segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Raporty wewnętrzne o wynikach Grupy Kapitałowej sporządzane są w okresach miesięcznych w wersji skróconej, natomiast w okresach kwartalnych w rozszerzonym zakresie. Organem dokonującym regularnych przeglądów wewnętrznych raportów finansowych całej Grupy Kapitałowej dla celów podejmowania głównych decyzji inwestycyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów Grupy Kapitałowej.

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalane są na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.

Za okres od 01.01 do 31.12.2014 r.
KGHM Polska Miedź S.A.KGHM INTERNATIONAL LTD.Projekt Sierra Gorda ***Rozwój bazy zasobowejWsparcie głównego ciągu technologicznegoPozostałe segmentyKorekty wynikające z wyceny zgodnie z MSSF3Korekty konsolidacyjneOgółem
Przychody ze sprzedaży 16 633 2 229 - 1 4 667 2 475 - (5 513) 20 492
Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 264 - - - 4 252 1 035 - (5 551) -
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 16 369 2 229 - 1 415 1 440 - 38 20 492
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (13 120) (2 388) - (4) (4 602) (2 478) (94) 5 547 (17 139)
Amortyzacja (818) (525) - (1) (163) (67) (58) (3) (1 635)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 3 545* 190* - (2) 86* 175* (94) (224) 3 676
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3 362 3 - (2) 82 167 (342) (172) 3 098
Podatek dochodowy (948) 51 - (1) (19) (11) 359 (78) (647)
Zysk/(strata) netto 2 414* 54* - (3) 63* 156* 17 (250) 2 451
Stan na dzień 31.12.2014 r.
Aktywa segmentu, w tym: 32 312 15 376 12 003 631 2 901 2 201 2 720 (27 770) 40 374
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 18 2 051** - - - 14 2 282 (2) 4 363
Zobowiązania 8 035 5 193 9 655 56 1 116 584 865 (10 660) 14 844
Inne informacjeZa okres od 01.01 do 31.12.2014 r.
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 2 416 771 3 343 170 170 100 - (3 330) 3 640
EBITDA 4 363 715 249
(zysk z działalności operacyjnej powiększony
o amortyzację)
% sprzedaży do KGHM Polska Miedź S.A. 86%
Dane produkcyjne i kosztowe
Miedź płatna (tys. t) 576,9 86
- w tym z wsadów obcych (tys. t) 156,5 -
Nikiel (tys. t) - 3,2
Molibden (tys. t) - 0,3
Srebro (t) 1 256,0 1,9
Złoto (tys. troz) 82,8 32,3
Platyna (tys. troz) - 10,9
Pallad (tys. troz) - 26,9
Koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie C1 1,82 2,26
(USD/funt) ****

„Korekty wynikające z wyceny zgodnie z MSSF3” – dotyczą korekty do wartości godziwej z tytułu ostatecznego rozliczenia nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. na poziomie konsolidacji z uwzględnieniem skumulowanej wartości korekt od dnia nabycia do 31 grudnia 2014 r. dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. dla pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat.
* wyniki analizowane w danym segmencie
** wycena metodą praw własności Sierra Gorda S.C.M.
*** 55% udział Grupy Kapitałowej w Sierra Gorda S.C.M.
**** Gotówkowy koszt produkcji miedzi C1 - gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych.

Informacja dotycząca segmentów działalności za okres porównywalny

Za okres od 01.01 do 31.12.2013 r.
KGHM Polska Miedź S.A.KGHM INTERNATIONAL LTD.Projekt Sierra Gorda ***Rozwój bazy zasobowejWsparcie głównego ciągu technologicznegoPozostałe segmentyKorekty wynikające z wyceny zgodniez MSSF3Korekty konsolidacyjneOgółem
Przychody ze sprzedaży 18 579 3 364 - 1 5 174 2 880 - (5 888) 24 110
Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 278 - - - 4 481 1 111 - (5 870) -
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 18 301 3 364 - 1 693 1 769 - (18) 24 110
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (13 970) (3 287) - (5) (5 159) (2 859) (218) 5 982 (19 516)
Amortyzacja (768) (536) - (1) (137) (79) (176) 117 (1 580)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 4 208* 212* - (4) 87* 11* (218) 76 4 372
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 4 196 56 - (4) 80 2 (159) 64 4 235
Podatek dochodowy (1 138) (26) - (16) (18) 1 43 (48) (1 202)
Zysk/(strata) netto 3 058* 30* - (20) 62* 3* (116) 16 3 033
Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
Aktywa segmentu, w tym: 29 038 11 270 7 381 484 2 647 2 365 2 655 (21 375) 34 465
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 32 1 488** - - - 2 2 198 - 3 720
Zobowiązania 5 740 3 652 5 828 33 1 234 573 1 101 (6 760) 11 401
Inne informacjeZa okres od 01.01 do 31.12.2013 r.
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 2 357 577 3 551 87 277 100 - (3 563) 3 386
EBITDA 4 976 748 224
(zysk z działalności operacyjnej powiększony
o amortyzację)
% sprzedaży do KGHM Polska Miedź S.A. 82%
Dane produkcyjne i kosztowe
Miedź płatna (tys. t) 565,2 100,8
- w tym z wsadów obcych (tys. t) 134,8 -
Nikiel (tys. t) - 4,7
Molibden (tys. t) - 0,6
Srebro (t) 1 161,1 2,6
Złoto (tys. troz) 34,3 53,2
Platyna (tys. troz) - 13,3
Pallad (tys. troz) - 31,8
Koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie C1 1,78 2,15
(USD/funt) ****

„Korekty wynikające z wyceny zgodnie z MSSF3” – dotyczą korekty do wartości godziwej z tytułu ostatecznego rozliczenia nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. na poziomie konsolidacji z uwzględnieniem skumulowanej wartości korekt od dnia nabycia do 31 grudnia 2013 r. dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dla pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat.
* wyniki analizowane w danym segmencie
** wycena metodą praw własności Sierra Gorda S.C.M.
*** 55% udział Grupy Kapitałowej w Sierra Gorda S.C.M.
**** Gotówkowy koszt produkcji miedzi C1 - gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej - klienci zewnętrzni w podziale na obszary geograficzne

Podział geograficzny odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców.

Za okres
od 01.01.14 do 31.12.14od 01.01.13 do 31.12.13
Polska 4 797 4 837
Niemcy 3 570 4 315
Chiny 2 916 3 379
Wielka Brytania 1 639 2 581
Czechy 1 422 1 547
Kanada 784 1 199
Francja 712 815
Włochy 712 774
Węgry 596 733
Stany Zjednoczone Ameryki 587 1 144
Turcja 498 507
Szwajcaria 455 372
Australia 414 -
Austria 253 269
Japonia 193 220
Belgia 183 158
Rumunia 142 173
Słowacja 107 142
Hiszpania 61 3
Bułgaria 52 45
Holandia 43 35
Finlandia 42 8
Słowenia 33 36
Bośnia i Hercegowina 29 36
Korea Południowa 21 93
Rosja 20 17
Ukraina 19 32
Dania 1 110
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona) 191 530
Razem 20 492 24 110

Główni klienci

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz w okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne) Grupy Kapitałowej w 70,82% zlokalizowane są w Polsce. Pozostałe 29,18% aktywów trwałych zlokalizowane jest w krajach: Kanada – 16,60%; Stany Zjednoczone – 6,32%; Chile - 2,56%; inne kraje – 3,70%.