6. Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Aktywa górnicze i hutnicze, z tego: 14 876 12 229
Budynki, budowle i grunty* 6 584 5 270
Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu
i inne środki trwałe
5 018 4 057
Środki trwałe w budowie 3 274 2 902
Pozostałe aktywa niezwiązane z działalnością górniczą i hutniczą, z tego: 2 745 2 899
Budynki, budowle i grunty 1 563 1 513
Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu
i inne środki trwałe
1 117 1 239
Środki trwałe w budowie 65 147
Razem 17 621 15 128

*W pozycji budynki, budowle i grunty ujęto także wartość złóż nabytych w procesie akwizycji aktywów górniczych w Grupie Kapitałowej, koszty budowy kopalń i hut oraz koszty usuwania nadkładu umożliwiającego wydobycie.