7. Wartości niematerialne

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Koszty prac rozwojowych 11 11
Wartość firmy 15 39
Oprogramowanie komputerowe 26 29
Nabyte koncesje, patenty, licencje 269 106
Inne wartości niematerialne, w tym: 406 392
- prawa do wody* 217 181
- wartości niematerialne z tytułu zawartych umów sprzedaży usług* 23 52
- opłata za zarządzanie Sierra Gorda S.C.M.* 29 24
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 2 105 1 529
Pozostałe wartości niematerialne nieoddane do użytkowania 86 69
Razem 2 918 2 175

*Dotyczy Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.