8. Nieruchomości inwestycyjne

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Stan na początek okresu obrotowego 65 59
Nabycie jednostek zależnych - 1
Wycena do wartości godziwej (2) 3
Przekwalifikowanie z nieruchomości używanych na własne potrzeby
do nieruchomości inwestycyjnych
- 6
Przekwalifikowania do aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
- (4)
Zbycie nieruchomości (3) -
Stan na koniec okresu obrotowego 60 65