9. Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Za okres
Notaod 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Stan na początek okresu obrotowego 3 720 3 911
Nabycie akcji, udziałów 502 9
Udział w stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności,
w tym:
33 (252) -
Zmniejszenie wartości inwestycji z tytułu zmian podatkowych w Chile 33 (251) -
Eliminacja zysków niezrealizowanych (201) (93)
Różnice kursowe z przeliczenia wartości udziałów jednostki zagranicznej na dzień kończący okres sprawozdawczy 608 (107)
Odpis z tytułu utraty wartości (14) -
Stan na koniec okresu obrotowego 4 363 3 720