Sprawozdanie z całkowitych dochodów

WERSJA HTML

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Zysk netto 2 451 3 033
Inne całkowite dochody:
Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków:
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 124 79
Podatek dochodowy dotyczący aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży
(23) (5)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne (304) 263
Podatek dochodowy dotyczący instrumentów zabezpieczających
przepływy pieniężne
58 ( 50)
Razem inne całkowite dochody z tytułu wyceny instrumentów
finansowych
(145) 287
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 1 444 (293)
Razem inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków
1 299 ( 6)
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty:
(Straty)/ zyski aktuarialne (372) 68
Podatek dochodowy dotyczący zysków/strat aktuarialnych 70 (13)
Razem inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (302) 55
Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto 17 997 49
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 3 448 3 082
Łączne całkowite dochody przypadające:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 441 3 091
na udziały niekontrolujące 7 (9)

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA