Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

WERSJA HTML

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto 2 451 3 033
Korekty zysku netto: 3 266 3 347
Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę 647 1 202
Amortyzacja 26 1 635 1 580
Odpisy z tytułu utraty wartości dotyczący wartości firmy 25 27
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 14 46
Zysk ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - ( 24)
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych, inwestycji wycenianych metodą praw wasności
i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
61 444
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych,
wartości niematerialnych i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
( 5) ( 36)
Udział w stratach inwestycji wycenianych metodą praw
własności
252 -
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (175) (116)
(Zyski)/ Straty z tytułu różnic kursowych (27) 4
Zmiana stanu rezerw 98 (19)
Zmiana stanu aktywów/zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych 723 774
Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów do zysku lub straty
w wyniku realizacji instrumentów pochodnych zabezpieczających
(531) (450)
Różnice kursowe między działalnością inwestycyjną a dziaalnością finansową
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
(73) (8)
Inne korekty 26 29
Zmiany stanu kapitału obrotowego: 596 (106)
Zapasy 118 357
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 408 (242)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 70 (221)
Podatek dochodowy zapłacony (868) (1 456)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 849 4 924
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne - (1)
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale inwestycji wycenianych metodą praw własności 9 (502) (9)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (3 434) (3 189)
Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
(24) (84)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 22 56
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - (42)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1 139
Nabycie aktywów finansowych z funduszu na likwidację kopalń i funduszu
na rekultywację składowisk odpadów
(32) (63)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych nabywanych
z funduszu na likwidację kopalń
17 197
Rozwiązanie lokat 7 40
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek (1 628) (1 798)
Dywidendy otrzymane 35 37
Inne wydatki inwestycyjne (6) (13)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 544) (4 730)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu dopłaty do kapitału jednostki zależnej od udziałowców niekontrolujących 20 29
Nabycie udziałów od udziałowców niekontrolujących (15) (30)
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 2 641 1 597
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (1 222) (1 446)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (18) (16)
Odsetki zapłacone (136) (144)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17, 37 (1 000) (1 960)
Otrzymane dotacje 17 10
Inne wydatki finansowe (39) (1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 248 (1 961)
Przepływy pieniężne netto razem (447) (1 767)
Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów oraz z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
58 2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (389) (1 765)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 15 864 2 629
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 15 475 864
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 27 108

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA