Sprawozdanie z sytuacji finansowej

WERSJA HTML

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 6 17 621 15 128
Wartości niematerialne 7 2 918 2 175
Nieruchomości inwestycyjne 8 60 65
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 9 4 363 3 720
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 535 451
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 931 810
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów 11 358 323
Pochodne instrumenty finansowe 12 214 357
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 6 569 3 459
33 569 26 488
Aktywa obrotowe
Zapasy 14 3 362 3 397
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 2 537 3 119
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 87 54
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 57 58
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń 11 2 1
Pochodne instrumenty finansowe 12 277 476
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 475 864
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 8 8
6 805 7 977
RAZEM AKTYWA 40 374 34 465
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Kapitał akcyjny 16 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 17 377 522
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 17 1 171 (267)
Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 17 (430) (132)
Zyski zatrzymane 18 22 184 20 718
25 302 22 841
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 19 228 223
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 25 530 23 064
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 20 1 002 774
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 21 2 997 1 714
Pochodne instrumenty finansowe 12 123 17
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 1 676 1 726
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 23 2 011 1 563
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 24 1 483 920
9 292 6 714
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 20 3 236 3 094
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 21 1 813 1 215
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 164 128
Pochodne instrumenty finansowe 12 37 7
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 23 135 131
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 24 167 112
5 552 4 687
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 14 844 11 401
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 40 374 34 465

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA