Sprawozdanie z zysków lub strat

WERSJA HTML

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 25 20 492 24 110
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 26 (15 751) (18 101)
Zysk brutto ze sprzedaży 4 741 6 009
Koszty sprzedaży 26 (390) (426)
Koszty ogólnego zarządu 26 (998) (989)
Pozostałe przychody operacyjne 28 922 847
Pozostałe koszty operacyjne 29 (599) (1 069)
Zysk z działalności operacyjnej 3 676 4 372
Koszty finansowe 30 (326) (137)
Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności 33, 9 (252) -
Zysk przed opodatkowaniem 34 3 098 4 235
Podatek dochodowy 34 (647) (1 202)
Zysk netto 2 451 3 033
Zysk/(Strata) przypadający:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 450 3 035
na udziały niekontrolujące 1 (2)
Zysk na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
36
– podstawowy 12,25 15,18
– rozwodniony 12,25 15,18

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA