Strategie wspomagajÄ…ce

Trzy filary nowej Strategii KGHM oparte są o cztery strategie wspomagające. Są to:

  • strategia globalnej organizacji i rozwoju kompetencji
  • strategia finansowa
  • strategia społecznej odpowiedzialności biznesu
  • strategia energetyczna

GLOBALNA ORGANIZACJA I ROZWÓJ KOMPETENCJIGlobalna organizacja i rozwój kompetencji

Celem Strategii jest zapewnienie optymalnego modelu zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi. Aby to osiągnąć zoptymalizowana zostanie struktura Grupy Kapitałowej i utworzone zostanie Centrum Korporacyjne dla Grupy Kapitałowej. Wdrożone zostanie Centrum Usług Wspólnych oraz zapewniony zostanie dostęp do kompetentnej kadry pracowniczej przez odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNEBezpieczeństwo energetyczne

Cel Strategii energetycznej to długookresowe zabezpieczenie cen oraz stabilności dostaw energii dla spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Założenia przewidują nabywanie energii poniżej cen rynkowych dzięki centralizacji i globalizacji jej zakupów, oszczędności na poziomie 100 milionów złotych do 2030 roku osiągnięte dzięki inicjatywom związanym z podnoszeniem efektywności energetycznej, 100 procentowe zabezpieczenie cen energii dla celów produkcyjnych oraz produkcję zielonej energii (30 procent energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

SPOŁECZNA OODPOWIEDZIALNOŚĆSpołeczna odpowiedzialność biznesu

Cel Strategii CSR to wzmocnienie pozycji KGHM Polska Miedź S.A. jako stabilnego, rozwijającego się, profesjonalnego i globalnego lidera dbającego o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami. KGHM będzie kontynuował politykę budowy swojego wizerunku oraz tworzenia wartości dla otoczenia społecznego między innymi poprzez: stały monitoring wpływu KGHM na otoczenie, dialog z interesariuszami, podnoszenie efektywności zarządzania zużyciem zasobów i gospodarowania odpadami.

STABILNOŚĆ FINANSOWAStabilność finansowa

Strategia finansowa zakłada zabezpieczenie stabilności finansowania działalności Grupy Kapitałowej KGHM oraz zwiększenie odporności na trudniejsze warunki makroekonomiczne. Zoptymalizowana ma być między innymi struktura i warunki finansowania zewnętrznego. Utrzymane mają zostać również dobra kondycja finansowa pozwalająca na realizację kluczowym projektów oraz wysoka wiarygodność kredytowa. Aby zminimalizować wpływ czynników ryzyka rynkowego na wynik finansowy Strategia 2015-2020 przewiduje między innymi wdrożenie jednolitych dla całej Grupy standardów w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym. Zintegrowany ma zostać również pomiary wpływu tych czynników na wyniki oraz płynność Grupy Kapitałowej.