Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe to możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników. Za zarządzanie ryzykiem kredytowym i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego. W 2014 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko kredytowe głównie w czterech obszarach:

  • Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług. Ekspozycja na ryzyko kredytowe związane ograniczane poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Zawarto też umowę ubezpieczenia należności – wg stanu na 31 grudnia 2014 roku KGHM posiada zabezpieczenia dla 95 procent należności handlowych.
  • Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi. Analizowane są ratingi kredytowe instytucji finansowych. Ograniczany jest poziom koncentracji środków w poszczególnych instytucjach.
  • Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych. Grupa nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe w związku z zawartymi transakcjami pochodnymi.
  • Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami. Na 31 grudnia 2014 roku saldo udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek wyniosło 6 231 mln zł, tj. 1 777 mln USD. Pozycję tę stanowią długoterminowe pożyczki o oprocentowaniu opartym na stałej stopie procentowej, udzielone przez Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z finansowaniem wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile. Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektu górniczego i oceniane jest przez Grupę Kapitałową jako umiarkowane.