Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w KGHM jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie.

Zarządzanie tymi ryzykami zawiera zarówno procesy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnych poziomów. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane w Spółce procedury.

W 2014 roku przyjęto „Politykę Zarzadzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, która dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej. Rozpoczęte zostały też prace projektowe w celu wdrożenie spójnych zasad zarządzania ryzykiem kredytowym tych spółach.