Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej i kapitałem

Zarządzanie kapitałem i płynnością finansową w Grupie Kapitałowej ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności. W KGHM odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową, a w KGHM International zgodnie z Polityką Inwestycyjną.

Podstawowymi zasadami są:

  • lokowanie nadwyżek środków pieniężnych w bezpieczne instrumenty finansowe
  • przestrzeganie limitów dla poszczególnych kategorii inwestycji finansowych
  • przestrzeganie limitów koncentracji środków dla instytucji finansowych
  • zapewnienie stabilnego i efektywnego finasowania działalności Grupy

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej oparte jest na czterech filarach:

  • niezabezpieczonym odnawialnym kredycie konsorcjalnym na kwotę 2 500 mln USD z terminem zapadalności 11 lipca 2019 roku (z opcją przedłużenia o kolejne 2 lata)
  • pożyczce inwestycyjnej udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln zł. z terminem finansowania 12 lat
  • kredytach bankowych na kwotę ponad 4 600 mln zł, służących finansowaniu kapitału obrotowego i wspierających zarządzanie bieżącą płynnością spółek oraz kredytach inwestycyjnych zaciąganych przez spółki w celu finansowania realizowanych przez nie zadań inwestycyjnych
  • programie emisji obligacji KGHM International do kwoty 500 mln USD

Źródła te w pełni zaspokajają zarówno bieżące, średnio jak i długoterminowe potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej. W 2014 roku Grupa korzystała z finasowania zewnętrznego dostępnego w ramach wszystkich wymienionych powyżej filarów. Na 31 grudnia 2014 roku KGHM posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych krótkoterminowych kredytów bilateralnych oraz pożyczki inwestycyjnej w wysokości 2 108 mln zł (tj. 601 mln USD).