ZarzÄ…dzanie ryzykiem rynkowym

W 2014 roku Grupa Kapitałowa narażona była głównie na ryzyko zmian cen sprzedawanych na rynku metal - miedzi i srebra.

Ryzyko rynkowe to możliwość negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającą ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także cen akcji spółek. W 2014 roku w KGHM scentralizowane zostały kluczowe zadania związane z procesem zarządzania ryzykiem rynkowym (m.in. koordynacja identyfikacji źródeł ekspozycji na ryzyko rynkowe, proponowanie strategii zabezpieczających, kontaktowanie się z instytucjami finansowymi w celu zawierania, potwierdzania i rozliczania transakcji pochodnych, kalkulowanie wyceny do wartości godziwej).

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania.

W 2014 roku Grupa Kapitałowa narażona była głównie na ryzyko zmian cen sprzedawanych na rynku metal - miedzi i srebra. Istotne znaczenie miało ryzyko zmian kursów walutowych, w szczególności kursu USD/PLN. Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w 2014 roku KGHM na bieżąco identyfikował i dokonywał pomiarów ryzyka rynkowego związanego tymi zmianami. Monitorowanie opierało się na analizach wpływu czynników ryzyka rynkowego na działalność Spółki (wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów). Wykorzystano między innymi miary ryzyka rynkowego Earnings-at-Risk, opartej o metodologię Corporate Metrics. Umożliwia ona kalkulację zysku netto z uwzględnieniem wpływu zmian rynkowych cen miedzi, srebra oraz kursu walutowego w kontekście planów budżetowych.

Pod koniec grudnia 2014 roku KGHM posiadał otwarte pozycje zabezpieczające na rynku miedzi łącznie dla 48 tys. ton oraz na rynku walutowym dla 2 220 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży. Szczegółowe działania w tym zakresie opisane są w dokumencie Skonsolidowany Raport Roczny RS 2014 dostępnym publicznie w serwisie informacyjnym www.kghm.com.