Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

O efektywność procesów zarządzania ryzykiem dba Zarząd i Rada Nadzorcza KGHM. 

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako niepewność, będącą integralną częścią prowadzonej działalności i mogącą skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

W ramach zatwierdzonej w 2013 roku Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej. Na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości ich ograniczania są ryzyka w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej.

Ryzyka kluczowe są przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe ryzyka są poddane stałemu monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodności, a w zakresie ryzyk finansowych ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym, Departamentu Skarbca oraz Wydziału Kontroli i Raportowania Instrumentów Finansowych.

O efektywność procesów zarządzania ryzykiem dba Zarząd i Rada Nadzorcza KGHM. Zarząd przyjmuje raz na kwartał Raport z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dokument jest następnie przekazywany do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiono Strukturę organizacyjną zarządzania ryzykiem w Spółce. Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii obrony.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź

Szczegółowy opis ryzyk i działań mitygujących dostępny jest w publicznie dostępnym internetowym serwisie informacyjnym www.kghm.com w dokumencie Skonsolidowany Raport Roczny RS 2014.